පැල්පත වනාහි හිච්චිහාමි හා අප්පුහාමි වන අප දෙදෙනාගේ නවාතැන්පලයි. මෙතැන් පටන් අපේ පැල්පත, අන්තර්ජාලයේ සැරිසරා විඩාවට පත් වූ ඔබට ගිමන් හලක් වේ යැයි සිතමු…

Advertisements